STOP DEKARBONIZACJI

Apelujemy do prezydenta Andrzeja Dudy, by podczas najbliższego szczytu klimatycznego zadbał o polski interes narodowy, nie uległ presji energetycznych oligarchów i nie zgodził się na założenia pakietu klimatycznego.

5960 – tyle osób podpisało protest

Prezydencie, zachowaj się, jak trzeba!

Jeszcze w tym miesiącu prezydent USA Joe Biden organizuje wirtualny szczyt klimatyczny, którego celem jest przyśpieszenie działań na rzecz dekarbonizacji świata, czyli całkowitej rezygnacji z paliw kopalnych.

 

Uczestnicy spotkania mają zadeklarować zwiększenie ambicji klimatycznych i przekonać świat, że takie działania przyniosą nowe, dobrze płatne miejsca pracy, pozwolą rozwinąć innowacyjne technologie, ale i umożliwią adaptację wrażliwych krajów do tej transformacji.

 

Niestety przedstawione korzyści są tylko pozorne, a projekt uderza w podstawowe interesy naszego kraju. Po pierwsze, dlatego, że zdecydowaną większość energii elektrycznej produkujemy z węgla, którego zasoby pozwolą na wydobycie przez kolejne 100 lat. Po drugie, w naszych warunkach produkcja energii z węgla jest zdecydowanie najtańsza.

 

I wreszcie po trzecie, niemal wszystkie technologie niskoemisyjne musielibyśmy w całości importować za dziesiątki miliardów euro, napędzając gospodarki wysoko rozwiniętych państw UE, to zaś wiązałoby się z zaciąganiem gigantycznych pożyczek i zadłużaniem kolejnych pokoleń.

 

W związku z tym apelujemy do prezydenta Andrzeja Dudy, by podczas zbliżającego się szczytu klimatycznego przedstawił, jak wygląda obecna sytuacja naszego kraju, nie ulegał presji lobbystów energetycznych i optował za rozwiązaniami zgodnymi z polskim interesem narodowym.

Treść petycji:

Sz. P. Andrzej Duda

Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej

Szanowny Panie Prezydencie!

W myśl zasady: „Nic o nas bez nas”, bardzo się cieszę, że potwierdził Pan obecność na najbliższym szczycie klimatycznym, organizowanym przez prezydenta USA Joego Bidena. To spotkanie będzie doskonałą okazją to tego, aby mógł Pan skutecznie zadbać o polski interes narodowy.

Tematyka szczytu budzi moje olbrzymie obawy. Dostrzegam, że głównym celem tej konferencji jest ekologiczny szantaż i wywarcie przez światowe mocarstwa presji na biedniejsze kraje, by te jeszcze szybciej zrezygnowały z paliw kopalnych na rzecz Odnawialnych Źródeł Energii.

W tym miejscu pragnę zaznaczyć, że wcale nie neguję potrzeby troski o ekologię. Czym innym jednak jest popieranie rozwiązań proekologicznych z korzyścią dla swojego kraju, a czym innym bezgraniczne zadłużanie się i podporządkowanie bardziej zamożnym państwom, których głównym interesem jest powiększanie swojej przewagi ekonomicznej nad biedniejszymi.

W związku z tym apeluję do Pana, aby podczas najbliższego szczytu klimatycznego zadbał Pan o polski interes narodowy i lobbował za takimi rozwiązaniami, które w żaden sposób negatywnie nie odbiją się na sytuacji społeczno-ekonomicznej naszego kraju. Takim rozwiązaniem na pewno nie jest całkowita rezygnacja z węgla.

Proszę pamiętać: konsekwencje wszelkich błędnych decyzji będą ponosić kolejne pokolenia Polaków…

                                                                                                          Z poważaniem

Podpisz petycję do prezydenta Andrzeja Dudy i zaapeluj o to, by podczas najbliższego szczytu klimatycznego zadbał o polski interes narodowy.

Akcja zakończona! Dziękujemy za udział w kampanii!

Co sądzisz o pomyśle całkowitego pozbycia się węgla?

Informujemy, że Państwa dane osobowe przetwarzane są przez Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej im. Księdza Piotra Skargi z siedzibą przy ul. Augustiańskiej 28, 31-064 Kraków (administrator danych osobowych), w następujących celach: a) w celu wykonania zamówienia i wsparcia akcji, przetwarzanie Państwa danych w wyżej wskazanym celu służy podjęciu działań przed zawarciem umowy i w wykonaniu umowy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO, b) w ramach utrzymywania stałego kontaktu w związku z realizacją celów statutowych, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych spotkaniach, kampaniach i akcjach społecznych oraz możliwościach wspierania działalności Stowarzyszenia Kultury Chrześcijańskiej im. Księdza Piotra Skargi, c) w ramach współpracy z organizacjami posiadającymi zbliżone cele statutowe, poprzez przekazywanie Państwa danych osobowych tym podmiotom, a w szczególności Stowarzyszeniu „POLONIA CHRISTIANA” z siedzibą przy ul. Skawińskiej 13 lok.13, 31-066 Kraków, d) archiwalnych, gdy jest to niezbędne do zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów dotyczących kontaktu w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami. Przetwarzanie Państwa danych osobowych w celach wskazanych pod literą b), c) i d) powyżej uzasadnione jest prawnie usprawiedliwionymi interesami realizowanymi przez administratora zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie będzie możliwe wykonanie wskazanych powyżej celów. Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Mają Państwo również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych. Wszystkie te żądania będziecie mogli Państwo zgłaszać na adres siedziby Stowarzyszenia Kultury Chrześcijańskiej im. Księdza Piotra Skargi, przy ul. Augustiańskiej 28, 31-064 Kraków z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych Osobowych” lub na adres e-mail: iod@piotrskarga.pl. Mają również Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Do Państwa danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na rzecz Stowarzyszenia Kultury Chrześcijańskiej im. Księdza Piotra Skargi usługi, w szczególności hostingowe, informatyczne, wysyłkowe jak i osoby upoważnione (np. pracownicy). Dane osobowe mogą być również udostępniane innym organizacjom o zbliżonych celach statutowych. Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres prowadzenia przez Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej im. Księdza Piotra Skargi działalności statutowej, w związku z którą przetwarzane są Państwa dane osobowe, jednak nie dłużej niż przez okres przedawnienia roszczeń z tytułu naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych w razie otrzymania od Państwa sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

więcej >>