STOP DEKARBONIZACJI

Apelujemy do prezydenta Andrzeja Dudy, by podczas najbliższego szczytu klimatycznego zadbał o polski interes narodowy, nie uległ presji energetycznych oligarchów i nie zgodził się na założenia pakietu klimatycznego.

5949 – tyle osób podpisało protest

Prezydencie, zachowaj się, jak trzeba!

Jeszcze w tym miesiącu prezydent USA Joe Biden organizuje wirtualny szczyt klimatyczny, którego celem jest przyśpieszenie działań na rzecz dekarbonizacji świata, czyli całkowitej rezygnacji z paliw kopalnych.

 

Uczestnicy spotkania mają zadeklarować zwiększenie ambicji klimatycznych i przekonać świat, że takie działania przyniosą nowe, dobrze płatne miejsca pracy, pozwolą rozwinąć innowacyjne technologie, ale i umożliwią adaptację wrażliwych krajów do tej transformacji.

 

Niestety przedstawione korzyści są tylko pozorne, a projekt uderza w podstawowe interesy naszego kraju. Po pierwsze, dlatego, że zdecydowaną większość energii elektrycznej produkujemy z węgla, którego zasoby pozwolą na wydobycie przez kolejne 100 lat. Po drugie, w naszych warunkach produkcja energii z węgla jest zdecydowanie najtańsza.

 

I wreszcie po trzecie, niemal wszystkie technologie niskoemisyjne musielibyśmy w całości importować za dziesiątki miliardów euro, napędzając gospodarki wysoko rozwiniętych państw UE, to zaś wiązałoby się z zaciąganiem gigantycznych pożyczek i zadłużaniem kolejnych pokoleń.

 

W związku z tym apelujemy do prezydenta Andrzeja Dudy, by podczas zbliżającego się szczytu klimatycznego przedstawił, jak wygląda obecna sytuacja naszego kraju, nie ulegał presji lobbystów energetycznych i optował za rozwiązaniami zgodnymi z polskim interesem narodowym.

Treść petycji:

Sz. P. Andrzej Duda

Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej

Szanowny Panie Prezydencie!

W myśl zasady: „Nic o nas bez nas”, bardzo się cieszę, że potwierdził Pan obecność na najbliższym szczycie klimatycznym, organizowanym przez prezydenta USA Joego Bidena. To spotkanie będzie doskonałą okazją to tego, aby mógł Pan skutecznie zadbać o polski interes narodowy.

Tematyka szczytu budzi moje olbrzymie obawy. Dostrzegam, że głównym celem tej konferencji jest ekologiczny szantaż i wywarcie przez światowe mocarstwa presji na biedniejsze kraje, by te jeszcze szybciej zrezygnowały z paliw kopalnych na rzecz Odnawialnych Źródeł Energii.

W tym miejscu pragnę zaznaczyć, że wcale nie neguję potrzeby troski o ekologię. Czym innym jednak jest popieranie rozwiązań proekologicznych z korzyścią dla swojego kraju, a czym innym bezgraniczne zadłużanie się i podporządkowanie bardziej zamożnym państwom, których głównym interesem jest powiększanie swojej przewagi ekonomicznej nad biedniejszymi.

W związku z tym apeluję do Pana, aby podczas najbliższego szczytu klimatycznego zadbał Pan o polski interes narodowy i lobbował za takimi rozwiązaniami, które w żaden sposób negatywnie nie odbiją się na sytuacji społeczno-ekonomicznej naszego kraju. Takim rozwiązaniem na pewno nie jest całkowita rezygnacja z węgla.

Proszę pamiętać: konsekwencje wszelkich błędnych decyzji będą ponosić kolejne pokolenia Polaków…

                                                                                                          Z poważaniem

Podpisz petycję do prezydenta Andrzeja Dudy i zaapeluj o to, by podczas najbliższego szczytu klimatycznego zadbał o polski interes narodowy.

Co sądzisz o pomyśle całkowitego pozbycia się węgla?

Informujemy, że Państwa dane osobowe podane powyżej są przetwarzane przez Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej im. Księdza Piotra Skargi z siedzibą przy ul. Augustiańskiej 28, 31-064 Kraków oraz Stowarzyszenie „POLONIA CHRISTIANA” z siedzibą przy ul. Skawińskiej 13 lok.13, 31-066 Kraków (administratorzy danych osobowych), zwane dalej Stowarzyszeniami, w następujących celach: a) wykonania zamówienia i wsparcia akcji, przetwarzanie Państwa danych osobowych w wyżej wskazanym celu służy podjęciu działań przed zawarciem umowy oraz jej realizacji zgodnie z art. 6 ust.1. lit. b RODO (na tej podstawie Państwa dane osobowe przetwarza wyłącznie Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej im. Księdza Piotra Skargi), b) utrzymywania stałego kontaktu z Państwem przez każde ze Stowarzyszeń w związku z ich celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie Państwa o organizowanych spotkaniach, kampaniach i akcjach społecznych oraz możliwościach wspierania działalności każdego ze Stowarzyszeń – przetwarzanie w tym celu odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu każdego ze Stowarzyszeń, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO (na tej podstawie Państwa dane osobowe przetwarza Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej im. Księdza Piotra Skargi oraz Stowarzyszenie „POLONIA CHRISTIANA”). Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie będzie możliwe wykonanie przez Stowarzyszenia powyżej wskazanych celów statutowych. Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, jak również prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Wszystkie te żądania będziecie mogli Państwo zgłaszać na adres do korespondencji lub adres e-mail każdego ze Stowarzyszeń tj.: na adres siedziby Stowarzyszenia Kultury Chrześcijańskiej im. Księdza Piotra Skargi, przy ul. Augustiańskiej 28, 31-064 Kraków z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych Osobowych” lub na adres e-mail: iod@piotrskarga.pl lub adres siedziby Stowarzyszenia „POLONIA CHRISTIANA”, przy ul. Skawińskiej 13 lok.13, 31-066 Kraków, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres e-mail:iod@poloniachristiana.pl. Mają również Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Do Państwa danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na rzecz każdego ze Stowarzyszeń usługi, w szczególności hostingowe, informatyczne, wysyłkowe, jak i osoby upoważnione przez każde ze Stowarzyszeń (np. pracownicy). Dane osobowe mogą być również udostępniane innym organizacjom o tożsamych celach statutowych. Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres prowadzenia przez każde ze Stowarzyszeń działalności statutowej w związku z którą przetwarzane są Państwa dane osobowe, jednak nie dłużej niż przez okres przedawnienia roszczeń z tytułu naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych w razie otrzymania od Państwa sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

więcej >>